در هنگام تحویل مرسوله ها به سرویس دهنده، حتما از وی رسید دستی امضا شده شامل «شناسه های آمادست» آنها را تحویل بگیرید و تا زمان تحویل کامل مرسوله ها آن را نزد خود نگه دارید.