اطلاعیه دریافت رسید دستی تحویل مرسوله از سرویس دهنده

در هنگام تحویل مرسوله ها به سرویس دهنده، حتما از وی رسید دستی امضا شده شامل «شناسه های آمادست» آنها را تحویل بگیرید و تا زمان تحویل کامل مرسوله ها آن را نزد خود نگه دارید.

پیمایش به بالا