به دلیل تغییرات زیرساختی شرکت پست، تیم «آمادست» در حال انتقال سرویس پیشخوان پستی (گیت وی) به سرویس جدید شرکت پست میباشد. لطفا در صورت مشاهده هرگونه اختلال به پشتیبانی آمادست اطلاع دهید.